Jak przekazać 1% podatku w PIT 37 2014

Każdemu podatnikowi, opłacającemu podatek dochodowy od osób fizycznych, przysługuje prawo przekazania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). Sposób w jaki naliczamy podatek nie ma w tym przypadku znaczenia. Oznacza to, że 1% mogą przekazać zarówno osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), jak i podatnicy opłacający podatek na zasadach ogólnych (PIT-36, PIT-37) lub podatek liniowy (PIT-36L). Wnioskować o przekazanie 1% podatku na OPP mogą także osoby płacące podatek od przychodów o charakterze kapitałowym (PIT-38) oraz z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39).

O tym, która organizacja otrzyma 1% opłaconego przez nas podatku, można zadecydować podczas składania rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2014 rok.

We wszystkich formularzach podatkowych znajduje się oddzielna część poświęcona przekazaniu części podatku na OPP – wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik powinien w niej wskazać:

  • poprawny numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej OPP,
  • wnioskowaną kwotę, nie wyższą niż 1% obliczonego wcześniej podatku dochodowego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeżeli, któreś z tych pól nie zostanie wypełnione, urząd skarbowy nie przekaże pieniędzy na konto organizacji.

Warto mieć na uwadze, że wnioskowana kwota może być niższa od 1% podatku, nie ma obowiązku przekazywania OPP pełnej kwoty. Nie oznacza to jednak, że 1% można podzielić między kilka różnych organizacji pożytku publicznego. Taką możliwość mają tylko podatnicy rozliczający się na kilku formularzach podatkowych, którzy mogą w każdym z tych formularzy wskazać inną OPP.

Należy pamiętać, że prawo do ubiegania się o 1% podatku mają tylko te organizacje pożytku publicznego, które znajdują się na liście udostępnianej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Lista ta jest co roku aktualizowana i podawana do wiadomości publicznej nie później niż 15 grudnia.

Poza wskazanymi powyżej polami obligatoryjnymi, w każdym PIT 2014 formularz, podatnik może podać również informacje uzupełniające:

  • wskazać cel szczegółowy, na który mają zostać przeznaczone przekazane pieniądze,
  • wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych podatnika (imienia, nazwiska, adresu) oraz kwoty,
  • wpisać dowolne dodatkowe informacje, które zostaną przekazane OPP (np. numer telefonu bądź e-mail).

Nie ma obowiązku wypełniania, któregokolwiek z powyższych pól, w związku tym mogą one pozostać puste. Nawet jeżeli podatnik nie zdecyduje się na podanie informacji uzupełniających, 1% podatku zostanie przekazany wskazanej organizacji.

Trzeba mieć na uwadze, że przekazanie 1% podatku jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik opłaci w całości swoje zobowiązania podatkowe. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaległości, urząd skarbowy nie prześle kwoty wskazanej w zeznaniu PIT 2014 na konto organizacji. Kolejnym warunkiem jaki musi zostać spełniony, jest terminowe złożenie deklaracji podatkowej. Gdy rozliczymy się z urzędem skarbowym po terminie, nie będziemy mieli możliwości przekazania 1% podatku.

Jeżeli w złożonym zeznaniu rocznym, nie została wskazana żadna organizacja pożytku publicznego, a podatnik chciałby zasilić konto, którejś z OPP, możliwe jest dostarczenie do urzędu skarbowego korekty takiego zeznania. 1% podatku zostanie przekazany pod warunkiem, że korekta zostanie złożona najpóźniej do:

  • końca maja, w przypadku formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT 37, PIT-38 i PIT-39,
  • końca lutego, w przypadku formularza PIT-28,

czyli nie później niż miesiąc od momentu ostatecznego terminu złożenia rozliczenia.

© 2014 drukpit37.com.pl